Členství

Dokumenty

Lidé z LPN

Aktivity LPN

Festivaly Fantazie

Přehled akcí

Literární soutěže

Fanziny

Slovníček

Přehled klubů

Jak založit SF klub

ČS Fandom

Diskuse

Kontaktujte nás

Linky


Stanovy Občanského sdružení

Článek I - Název a sídlo sdružení

a) Název sdružení: Liga podpory neofanů
b) Sídlo: Praha 10, Choceradská 3119

Článek II - Charakter a cíle sdružení

a) Sdružení Liga podpory neofanů je samostatnou právnickou osobou, může nabývat práv a zavazovat se v hospodářských a pracovně právních vztazích.

b) Sdružení Liga podpory neofanů je dobrovolné nezávislé a neziskové sdružení občanů orientující se na podporu dětí a mládeže se zájmem o science-fiction a technologie budoucnosti, fantasy a mytologii a historii, internet a informační technologie, kosmonautiku a astronomii, záhady.

c) Cílem sdružení Liga podpory neofanů je zajištění finančních, materiálních, organizačních a morálních podmínek pro realizaci projektů s tímto zaměřením: 1. Podpora vzniku klubů dětí a mládeže se zájmy popsanými výše.
2. Příprava a organizace společenských, kulturních a vzdělávacích akcí.
3. Ediční a vydavatelská činnost, podpora mladých a začínajících tvůrců a autorů.

Článek III - Zásady hospodaření

a) Hlavním zdrojem příjmu sdružení jsou zejména: 1. členské příspěvky 2. dary fyzických a právnických osob, granty 3. příjmy z vlastní podnikatelské činnosti

b) K zajištění účelu, pro který bylo sdružení zřízeno, může sdružení vyvíjet podnikatelské činnosti a to zejména:
1. pořádání a organizování konferencí, seminářů, kurzů, koncertů, výstav, festivalů, sportovních, společenských a vzdělávacích akcí.
2. nakladatelská a vydavatelská činnost při naplňování cílů sdružení
3. reklamní a propagační činnost při naplňování cílů sdružení
4. nájem a pronájem objektů

c) Sdružení vynakládá získané prostředky na zajištění cílů a to zejména na:
1. podporu zakládání klubů dětí a mládeže (sdružení členů bez vlastní právní subjektivity) a pomoc při činnosti těchto klubů
2. pořádání a organizování konferencí, seminářů, kurzů, koncertů, výstav, festivalů, sportovních, společenských a vzdělávacích akcí.
3. nakladatelskou a vydavatelskou činnost
4. reklamní a propagační činnost
5. technické a ostatní vybavení pro zabezpečení činnosti

d) Kontrolu hospodaření provádí Valná hromada.

e) Další pravidla hospodářské činnosti řeší samostatná vnitřní směrnice, kterou schvaluje Valná hromada.

Článek IV - Orgány sdružení

a) Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada. Je svolávána minimálně jednou ročně. Valnou hromadu svolává předseda Rady. Valná hromada musí být svolána také vždy, když o to požádá minimálně polovina členů a to do 60 dnů od doručení žádosti předsedovi Rady.

b) Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomny tři pětiny členů. Hlasovací právo členů je rovné – každý člen má jeden hlas v každém hlasování.

c) Valná hromada rozhoduje tajným hlasováním a třípětinovou většinou přítomných členů: 1. o zvolení 5 členů sdružení do Rady
2. o odvolání Rady
3. o změně stanov a zániku sdružení
4. o majetkových otázkách sdružení a rozpočtu
5. schvaluje Výroční zprávu předkládanou Radou sdružení
O ostatních otázkách Valná hromada rozhoduje hlasováním třípětinovou většinou přítomných členů.

d) Rada je výkonným orgánem sdružení, za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi schůzí Valné hromady a je volena na období jednoho roku.

e) Rada volí ze svého středu Předsedu Rady. Předseda Rady je statutárním zástupcem sdružení, je oprávněn jednat a vstupovat do právních vztahů jménem sdružení a má podpisové právo.

f) Další organizační pravidla řeší samostatná vnitřní směrnice, kterou schvaluje Valná hromada.

Článek V - Členství ve sdružení

a) Členství ve sdružení je dobrovolné a výběrové.

b) Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

c) Členem sdružení se může stát každé registrované i neregistrované občanské sdružení, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

d) Členství dětí do 15 let je vázáno na písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

e) Členství neregistrovaných sdružení, jejichž představitelé jsou mladší 15 let, je vázáno na písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce každého představitele sdružení.

f) Uchazeč o členství podá Radě písemnou žádost o přijetí za člena sdružení s doporučením řádného člena sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje Rada třípětinovou většinou.

g) Na doporučení Rady a z rozhodnutí Valné hromady může být jmenován čestný člen sdružení. Jmenování provádí Předseda Rady.

h) Členství ve sdružení zaniká:
1. vystoupením člena písemným oznámením Radě
2. úmrtím člena
3. zrušením členství na základě rozhodnutí Rady
4. zánikem sdružení
5. zrušením pro nezaplacení členských příspěvků, byl-li člen na tento následek předem upozorněn

Článek VI - Práva a povinnosti členů

a) Člen má právo zejména:
1. podílet se na činnosti sdružení, účastnit se tvorby a uskutečňování projektů vedoucích k naplnění cílů sdružení, dostávat všechny informace
2. zúčastnit se Valné hromady a jejího hlasování, podávat doporučení a návrhy Radě, být přítomen oficiálních jednání týkajících se jeho osoby
3. volit do orgánů sdružení; je-li starší 18 let být volen do orgánů sdružení
4. požívat výhody plynoucí ze členství ve sdružení, podílet se na užívání společných věcí a zařízení a využívat služeb poskytovaných sdružením
5. vystoupit se sdružení

b) Člen má zejména tyto povinnosti:
1. dodržovat stanovy sdružení
2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
3. platit č lenské příspěvky ve výši schválené Valnou hromadou
4. svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst sdružení
5. vykonávat funkce, které přijal

Článek VII - Zánik sdružení

a) Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou.

b) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Valné hromady. Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.

c) Sdružení zaniká rozhodnutím Ministerstva Vnitra.

d) Sdružení zaniká, klesne-li počet členů sdružení pod počet členů Rady. V tomto případě Rada rozhodne o likvidaci sdružení a majetkovém vypořádání.

Článek VIII - Závěrečná ustanovení

a) Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat samostatné vnitřní směrnice sdružení.

b) Změny a doplňky těchto stanov může provádět pouze Valná hromada.
Akce

 • Festival Fantazie Speciál
  26.-29.10.2006 v Chotěboři se dozvíte další informace o LPN
 • Přednášky na Parconu
  Na Parconu-Taurconu 1.-3.9. v Neratovicích představila LPN své plány na seriál conů a podporu fanoušků
 • LPN obnovuje činnost
  22.2.2006 začíná nová etapa LPN, během roku 2006 se postupně probudí k činnosti


 • Soutěže

 • O Zlatého ysalamirie
  4. ročník Star Wars soutěže Uzávěrka: 15. 10. 2006
 • RADEGAST 2k+6
  Soutěž povídek se slovanskou mytologií Uzávěrka: 15. 10. 2006
 • Ježíšku, já chci plamenomet
  Povídky SF&F&H, nikde nepublikované a jinde nesoutěžící, krvavé, brutální, perverzní, hnilobné a jinak hnusné (ovšem ne literárně) Uzávěrka: 11. 11. 2006
 • O dřevěného Turka
  Fantasy club Turkovci Benjaminovci pořádá soutěž v kategoriích Poezie, Próza (do 15 NS, do 100 slov), Scénář Uzávěrka: 30. 11. 2006
 • 26. ročník Ceny Karla Čapka
  Nejstarší a nejprestiznější soutěž vyhlášena! Uzávěrka: 30. 11. 2006


 • Časopisy a weby

 • Ikarie
  Měsíčník science fiction
 • Pevnost
  Science fiction a fantasy magazín
 • Fantázia
  Science fiction a fantasy magazín
 • Sarden
  Denně novinky ze světa fantastiky
 • Fantasy Planet
  Rozsáhlý svět fantastiky na rozsáhlém webu


 • webdesign (c) 2001
  Lt.Cmdr. ALKO   &   Gudrun z Landaldy